فهرست

گزاره برگ های خبری

لینک گزاره برگ های خبری

https://research.mubabol.ac.ir/page/?id=4575

 

سی ویکمین گزاره برگ کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-۱۹                          دانلود فایل . pdf

سی و دومین گزاره برگ کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-۱۹                         دانلود فایل . pdf 

سی و چهارمین گزاره برگ کمیته ساماندهی تحقیقات کووید-۱۹                      دانلود فایل . pdf