فهرست

فراخوان پژوهشگر برتر (دوره سوم سال ۱۴۰۲)

دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهی به فعاليت‌های تحقيقاتی دانشجويان پژوهشگر موضوع بند «ك» ماده ۲ آيين‌نامه «تسهيلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ويژه استعدادهای درخشان» در ادامه قابل دریافت می باشد.

فراخوان پژوهشگر برتر (دوره دوم سال ۱۴۰۲)

دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهی به فعاليت‌های تحقيقاتی دانشجويان پژوهشگر موضوع بند «ك» ماده ۲ آيين‌نامه «تسهيلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ويژه استعدادهای درخشان» در ادامه قابل دریافت می باشد.

فراخوان پژوهشگر برتر (دوره اول سال ۱۴۰۲)

دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهی به فعاليت‌های تحقيقاتی دانشجويان پژوهشگر موضوع  بند «ك» ماده ۲ آيين‌نامه «تسهيلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ويژه استعدادهای درخشان» در ادامه قابل دریافت می باشد.

فراخوان پژوهشگر برتر (دوره چهارم سال ۱۴۰۱)

دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهی به فعاليت‌های تحقيقاتی دانشجويان پژوهشگر موضوع  بند «ك» ماده ۲ آيين‌نامه «تسهيلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ويژه استعدادهای درخشان» در ادامه قابل دریافت می باشد.