فهرست

معرفی معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه

۱۰/۱۲/۱۳۸۹

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل به استناد «آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری» مصوبه جلـسه ۶۸۴ مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰  شـورای عالی انقلاب فرهنگی، وظایف اختصاصی ذیل را پیگیری می نماید:

۱ـ اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه ‌ها و بانک های اطلاعاتی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین ‌نامه‌های مربوطه

۲- برنامه‌ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاری های علمی و بین ‌المللی

۳ـ اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهش های کاربردی و مورد نیاز کشور

۴ـ توسـعه، تقویت و هدایـت طرح های پژوهـشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم‌انداز برنامه‌های توسعه کشور و نـقش جامع علمی کشور

۵ـ کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی موسسه بر اساس تقویم تعیین شده درطرح نامه پروژه‌ های مصوب تحقیقاتی

۶ـ مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت ‌های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه جهت ارائه به سطوح مافوق

۷ـ ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و تبادل خدمات علمی

۸ـ همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس‌های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه و سایر مؤسسات

۹ـ همکاری در اجرای دوره ‌های کوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسات غیردانشگاهی

۱۰ـ برنامه‌ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت‌های مطالعاتی داخل وخارج ازکشور (اعم از مراکز علمی پژوهشی، حوزوی و دانشگاهی) برابر ضوابط مصوب

۱۱ ـ تهیه برنامه پژوهشی موسسه و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارک های علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی مربوطه

۱۲ـ بررسی و ارزیابی فعالیت‌های دانشگاه در چارچوب برنامه‌های رشد و توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشم‌انداز و برنامه ‌های توسعه‌ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رئیسه

۱۳ـ شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه‌های علمی- پژوهشی مشترک و برنامه‌ریزی جهت تامین امـکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی ـ پژوهشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی مناسب با حوزه تخصصی دانشگاه