فهرست

درباره ما

معرفی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل به استناد « آیین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌هاومؤسسات آموزش عالی،پژوهشی وفناوری»مصوبه جلـسه 684 مورخ 10/12/1389 شـورایعالی انقلاب فرهنگی، وظایف اختصاصی ذیل را پیگیری می­نماید:

 • اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه‌ها و بانکهای اطلاعاتی دانشگاه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین‌نامه‌های مربوطه
 • 2ـ برنامه‌ریزی وسیاستگذاری به منظورارتقاءوافزایش سطح همکاری های علمی و بین‌المللی
 • 3ـ اولویت بخشی به نوآوری درحوزه نظری وپژوهش های کاربردی وموردنیازکشور
 • 4ـ توسـعه،تقویت وهدایـت طرحهای پژوهـشی مصوب بااولویت پژوهشهای کاربردی هدفمندومبتنی برسندچشم‌اندازبرنامه‌های توسعه کشورونـقش جامع علمی کشور
 • 5 ـ کنترل ونظارت برفرآیندهای پژوهشی موسسه براساس تقویم تعیین شده درطرح­نامه پروژه‌های مصوب تحقیقاتی
 • 6 ـ مطالعات لازم درزمینه ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی وارزیابی عملکردپژوهشی سالانه دانشگاه جهت ارائه به سطوح مافوق
 • 7ـ ایجادارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و تبادل خدمات علمی
 • 8 ـ همکاری درارائه خدمات علمی،فرهنگی واجتماعی وبرگزاری سمینارهاوکنفرانس‌های علمی واجرای کلیه امورقراردادهای تحقیقاتی وخدماتی بین دانشگاه وسایرمؤسسات
 • 9ـ همکاری دراجرای دوره‌های کوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسات غیردانشگاهی
 • 10ـبرنامه‌ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی ازفرصت‌های مطالعاتی داخل وخارج ازکشور (اعم ازمراکزعلمی پژوهشی حوزوی ودانشگاهی) برابرضوابط مصوب
 • 11 ـ تهیه برنامه پژوهشی موسسه و ارائه اهداف و تعیین اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه‌های میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی مربوطه
 • 12ـبررسی وارزیابی فعالیت‌های دانشگاه درچارچوب برنامه‌های رشدو توسعه کشور بر اساس اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های توسعه‌ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیأت رئیسه

13ـشناسایی وتعریف موضوعات وبرنامه‌های علمیـ پژوهشی مشترک وبرنامه‌ریزی جهت تامین امـکانات وتخصیص اعتبارلازم جهت تعامل علمی ـ پژوهشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی مناسب با حوزه تخصصی دانشگاه