فهرست

راهنما، فرم ها و آیین نامه ها

  فلوچارت
  فرم درخواست راه اندازی برنامه ثبت بیماری ها (پروپوزال وزارتی )
 

راهنما تکمیل فرم درخواست راه اندازی برنامه ثبت بیماری ها

 

فرم درخواست اولیه راه اندازی برنامه ثبت بیماری ها (ثبت در کارگروه ثبت)

فرم 1                   فرم 2                     فرم 3

  تهیه قالب استاندارد برای فرهنگ داده های ثبت (Data Dictionary)
  فرم رضایت آگاهانه