فهرست

نهمین شورای مرکز رشد فناوری دانشگاه

نهمین شورای مرکز رشد فناوری دانشگاه در روز سه شنبه 1396/3/2 در محل سالن شورای پژوهشی دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه موضوعاتی چون ارایه ایده فناورانه، بررسی تقاضای ورود از مرحله پیش رشد به مرحله رشد و موضوعات نیازمند طرح در جلسه شورای فناورانه دانشگاه مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.