فهرست

اعطای گرنت به محققان جوان برتر دانشگاه

به استحضار می رساند معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور تشویق محققان جوان برتر دانشگاه‌ها با در نظر گرفتن اعتبارات خود اقدام به تعریف شاخص هایی برای تشویق محققان جوان برتر نموده که عبارتند از: