فهرست

کارگاههای معاونت تحقیقات و فناوری در سال ۹۶


  1. کارگاه آموزشی نرم افزار مدیریت منابع 
  2. کارگاه جستجوی منابع الکترونیک
  3. کارگاه کتابدار بالینی
  4. کارگاه نگارش و انتشار مقالات علمی
  5. کارگاه تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش
  6. کارگاه مرور سیستماتیک
  7. کارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی
  8. کارگاه علم سنجی