فهرست

تغییر عنوان گواهی اخلاق کار با حیوانات آزمایشگاهی ۱۵ آذر ۱۴۰۰

تغییر عنوان گواهی اخلاق کار با حیوانات آزمایشگاهی ۱۵ آذر ۱۴۰۰
 
از : اصول اخلاق کالبد گشایی و نمونه برداری در حیوانات آزمایشگاهی
به: دوره آنلاین اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی
 
ضمنا گواهی جدید معتبر می باشد