فهرست

پژوهش و فن آوری در ایران و افق های آینده

سخنرانی دکتر رضا ملک زاده، معاون محترم تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت، تحت عنوان "پژوهش و فن آوری در ایران و افق های آینده" در روز پنجشنبه ۲ آبان سالجاری ساعت ۱۰ الی ۱۲ با حضور ریاست و معاونین دانشگاه، روسای دانشکده ها و مدیران، روسای مراکز تحقیقاتی و بیمارستانها، اعضای شورای های پژوهشی و محققین ارجمند در بیمارستان آیت الله روحانی برگزار میگردد.

لذا از کلیه علاقمندان جهت شرکت دعوت بعمل می آید.