فهرست

تاریخچه

 معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال ۱۳۶۸با تعداد محدودی اتاق و کارشناس پژوهشی فعالیت خود را آغاز نمود. گسترهی فعالیتهای این معاونت در آن زمان، عمدتا در حوزهی خریداری و توزیع کتب و منابع آموزشی و برگزاری کارگاههای توانمندسازی پژوهشی اعضای هیات علمی و دانشجویان بوده است. نخستین معاون پژوهشی دانشگاه، جناب آقای دکتر ارسلان علی رمجی، متخصص ارولوژی بودند و پس از ایشان جناب آقای دکتر حسن طاهری، متخصص داخلی و فوق تخصص گوارش بالغین عهدهدار این مسئولیت شدند.

اولین شماره مجله علمی پژوهشی دانشگاه در سال ۱۳۷۷انتشار یافته است و قبل از آن )در مقطع زمانی ۷۵- ۱۳۷۲)در پیشینه ی دانشگاه، مجله "شافی" را می توان نام برد که توسط معاونت دانشجویی- فرهنگی انتشار یافته است. از سال ۱۳۷۷فعال شدن واحد انتشارات دانشگاه و ساماندهی وضعیت دفاع پایان نامه های فراگیران مقاطع دکتری عمومی در تاریخچه معاونت پژوهشی دانشگاه به چشم میخورد. فعالیت مراکز تحقیقاتی دانشگاه از سال ۱۳۸۱آغاز شده و متعاقب آن تشکیالت معاونت توسعه یافته است.

پژوهشکده سلامت دانشگاه به استناد مجوز جلسه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی کشور به تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۲۵ تاسیس گردید و آزمایشگاه جامع تحقیقاتی دانشگاه در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ از معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز فعالیت دریافت نمود.