فهرست

همکاران معاونت

 

نام و نام خانوادگی :  مهندس رضوان ابوالحسینی
           
     سمت :  کارشناس نرم افزار و نماینده رییس دانشگاه درامورانتشارات
    مدرک تحصیلی :  لیسانس
   
   تلفن مستقیم :  ۰۱۱۳۲۱۹۰۵۵۸
         تلفن داخلی :  ۲۲۹

- مسول دریافت مجوز کتب اعضای هیات علمی دانشگاه از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی 

-مدیریت و بروزرسانی سایت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

- تهیه و تنظیم ‍‍‍مکاتبات اداری مربوط به واحد انتشارات 

- دریافت مجوز کلیه مجلات علمی و تخصصی دانشگاه از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی 

- دریافت ( فیپا - شاپا - شابک ) ISSN - ISBN کتاب ها و مجلات دانشگاه قبل از چاپ 

- پیگیری و انجام کلیه امور مربوط به کامپیوتر و رفع اشکالات نرم افزاری و سخت افزاری همکاران

- اعلام وصول کتاب های چاپ شده اعضای هیئت علمی دانشگاه

 

نام و نام خانوادگی :  
                
 سمت : 
    مدرک تحصیلی :  
   
   تلفن مستقیم :  
    
    تلفن داخلی :   

 

 

نام و نام خانوادگی :  
           
     سمت :  
    مدرک تحصیلی :  
   
   تلفن مستقیم :  
    
    تلفن داخلی :   

 


-
 

نام و نام خانوادگی : 
           
     سمت :  
    مدرک تحصیلی :  
   
   تلفن مستقیم :  
    
    تلفن داخلی :  

 

 

نام و نام خانوادگی : 
           
     سمت : 
    مدرک تحصیلی :   
   
   تلفن مستقیم : 
    
    تلفن داخلی : 

 

 

نام و نام خانوادگی :  
           
     سمت :  
   
مدرک تحصیلی :  
   
   تلفن مستقیم :  
    
    تلفن داخلی :  

  

نام و نام خانوادگی : 
           
     سمت :  
    مدرک تحصیلی :  
   
   تلفن مستقیم :  
    
    تلفن داخلی :  

 
-  

نام و نام خانوادگی : 
           
     سمت :  
    مدرک تحصیلی :  
   
   تلفن مستقیم :  
    
    تلفن داخلی :  

 

-