بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر علی بیژنی

دکتر علی بیژنی

MD, PhD

استادیار پژوهشی اپیدمیولوژی

https://isid.research.ac.ir/Ali_Bijani

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 011-32197667
تلفن داخلی
فکس 011-32197667
پست الکترونیکی alibijani@yahoo.com