بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر مهدی رجب نیا

دکتر مهدی رجب نیا

استاد علوم آزمایشگاهی

گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی

مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری

پژوهشکده سلامت

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

https://isid.research.ac.ir/Mehdi_Rajabnia

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132197667
تلفن داخلی
فکس 01132197667
پست الکترونیکی