بارگزاری
فهرست
مهندس رضوان ابوالحسینی

مهندس رضوان ابوالحسینی کارشناس پژوهشی/نرم افزار کامپیوتر

کارشناس اخذ مجوز کتب ونشریات دانشگاه

دکتر ژیلا مسرور

دکتر ژیلا مسرور

لیلا طاهری

لیلا طاهری مسول دفتر معاونت

مینو هاشمی

مینو هاشمی کارشناس مترجم زبان

فتح اله مرادی

فتح اله مرادی کارشناس پژوهشی /روابط بین الملل

محمود بابایی

محمود بابایی کارشناس پژوهشی

محسن رضازاده

محسن رضازاده مدیر امور مالی

شهرام لطیفی

شهرام لطیفی متصدی امور مالی

علی نیکخواه

علی نیکخواه کارپرداز

فاطمه بنار

فاطمه بنار صفحه آرایی مجله

مهر انگیز بالغی

مهر انگیز بالغی مدیر داخلی مجله علمی پژوهشی

صدیقه بالغی

صدیقه بالغی

سیده فاطمه میری

سیده فاطمه میری

...محمدی

...محمدی