بارگزاری
فهرست
زهرا دهقان

زهرا دهقان مدیر کتابخانه مرکزی

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

مرضیه آقایی نژاد

مرضیه آقایی نژاد کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

کارشناس سایت کتابخانه

مهندس رضوان ابوالحسینی

مهندس رضوان ابوالحسینی کارشناس کامپیوتر-نرم افزار

کارشناس اخذمجوز کتب و نشریات دانشگاه

علی نیکخواه

علی نیکخواه کاردان کتابداری و اطلاع رسانی

اشرف السادات موسوی

اشرف السادات موسوی کارشناس کتابداری

سمیه اسبکیان

سمیه اسبکیان کارشناس مامایی

پوران قلی پور

پوران قلی پور کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

چنگیز خانلرزاده

چنگیز خانلرزاده نامه رسان

عزت اله مهدوی

عزت اله مهدوی امور خدماتی