فهرست

فراخوان جذب دستیار پژوهش درمراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 96

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند باتوجه به مصوبه شورای معاونین وزارت بهداشت وتوافق بعمل آمده بامعاون محترم علمی ریاست جمهوری جهت جذب سالیانه 100 نفرازفارغ ا لتحصیل ان برترمقطع دکتری حرفهای شامل پزشکی،دندانپزشکی وداروسازی به شرط داشتن معدل 17

فراخوان جذب دستیار پژوهش درمراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 96

به اطلاع دانشچویان محترم می رساند باتوجه به مصوبه شورای معاونین وزارت بهداشت وتوافق بعمل آمده بامعاون محترم علمی ریاستجمهوری جهت جذب سالیانه 100 نفرازفارغ ا لتحصیل ان برترمقطع دکتری حرفهای شامل پزشکی،دندانپزشکی وداروسازی به شرط داشتن معدل 17 وچاپ حداقل یک مقاله درISIیاMEDLINE  به عنوان نویسنده اول به صورت دستیارپژوهش درمراکزتحقیقاتی درقالب طرح نیروی انسانی میتوانندمشغول به فعالیت گردنددانشجویان متقاضی میتوانندبامراجعه به سایتrap.hbi.ir  نسبت به ثبت نام وبارگذاری مدارک خوددرسامانه مذکوراقدام نمایند.