فهرست

سومین همایش ملی شفای پایدار - مرداد ۱۳۹۹

سومین همایش ملی شفای پایدار با امتیاز فرهنگی ویژه اعضای محترم هیات علمی در روز چهارشنبه مورخ 1399/05/01

( از ساعت 9 لغایت 12/30 صبح) به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد.

نکات قابل توجه برای ورود به وبینار این همایش به پیوست آورده شده است.

محورهای همایش به شرح ذیل می باشد:

محورهای اصلی سومین همایش ملی شفای پایدار

1 . بررسی رجالی و فقه الحدیثی رساله ذهبیه

2. سلامت معنوی

3. جریان شناسی نویسندگان روایات طبی

بدین وسیله از علاقمندان جهت شرکت در برنامه دعوت به عمل می آید.

 

راهنمای ورود به وبینار همایش شفای پایدار