فهرست

لیست اعضای شورای کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی پژوهشکده سلامت

               لیست اعضای شورای کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی پژوهشکده سلامت

ردیف

نام و نام خانوادگی

نقش در کمیته

توضیحات

1

دکتر رضا قدیمی

رئیس کمیته

رئیس پژوهشکده و phd تغذیه بالینی و دانشیار دانشگاه

2

دکتر حسن حسن نتاج

روحانی

دکتری پزشکی عمومی

3

دکتر مسعود اسدی

متخصص اخلاق پزشکی

دکتری اخلاق پزشکی

4

محمد هدایتی

حقوقدان

کارشناس حقوقی دانشگاه

5

دکتر کریم اله حاجیان

متخصص آمار حیاتی

استاد گروه آمار حیاتی و اپیدمیولوژی دانشگاه

6

خانم راضیه محمدیان

نماینده جامعه

کارشناس ارشد و مدیر بازنشسته آموزش و پرورش

7

دکتر مهدی پور امیر

پژوهشگر

Phd و استاد گروه بیوشیمی دانشگاه

8

دکتر محمود خسروی

پژوهشگر

متخصص پریو و استادیار دانشکده دندانپزشکی

9

دکتر سوسن موعودی

پژوهشگر

متخصص روانپزشکی و استادیار گروه روانپزشکی