فهرست

معرفی و تاریخچه کمیته اخلاق

 

وظایف: به منظور رعایت و بکارگیری اصول و موازین اخلاقی در پژوهش و رعايت حقوق همكاران، استفاده صحيح از اطلاعات، حفظ ارزشهاي اسلامي در انتخاب موضوع و روند انجام تحقيق، کمیته اخلاق در پژوهش در دانشگاه های علوم پزشکی کشور تشکیل می گردد. در دانشگاه علوم پزشکی بابل کمیته اخلاق در پژوهش درسال 1382 تشکیل و بر طبق دستوالعمل و آیین نامه های وزارت متبوع فعالیت دارد .