فهرست

تصویب عنوان

برنامه ثبت IBD

مسول اصلی :         دکتر حسن طاهری
مسول اجرایی :       دکتر محمد زمانی
نوع ثبت :              بیماری یا عارضه
محیط کاری ثبت :   بیمارستان روحانی
مدت زمان اجرا :      5 سال