فهرست

عقد قرارداد شده

برنامه ثبت   -  کاردیو میوپاتی

مسول اصلی :                 دکتر مهرداد ساروی
مسول اجرایی :               دکتر مهرداد ساروی - دکتر نغمه ضیایی
نوع ثبت :                      بیماری یا عارضه
محیط کاری ثبت :           بیمارستان آیت اله روحانی

 

برنامه ثبت    -        PCOS

مسول اصلی ثبت :        دکتر صدیقه اسماعیل زاده
مسول اجرایی :             دکتر فاطمه  نصیری امیری
نوع ثبت :   بیماری یا عارضه ، خدمات بهداشتی درمانی ، سایر پیامدهای سلامت
محیط کاری ثبت :        مرکز آموزشی درمانی فاطمه الزهرا س بابل

 

برنامه ثبت  -    IBD

مسول اصلی :         دکتر حسن طاهری
مسول اجرایی :       دکتر محمد زمانی
نوع ثبت :              بیماری یا عارضه
محیط کاری ثبت :   بیمارستان روحانی
مدت زمان اجرا :      5 سال