فهرست

رییس و اعضا مرکز تحقیقات بیمارستان شهید بهشتی

                               اعضا واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید بهشتی بابل

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

دکتر حمید شافی

فوق تخصص اندویورولوژی

رییس مرکز

آقای همت قلی نیا

کارشناس ارشد آمار

کارشناس آمار

سکینه کمالی آهنگر

کارشناس مامایی

کارشناس پژوهشی