فهرست

برنامه عملیاتی بیمارستان شهید بهشتی

ساماندهی امورپژوهش بالینی وایمنی بیمارومدیریت خطادربیمارستان

*- ارتقاء تعداد مقالات منتشر شده اعضاء هیات علمی و فراگیران

 

هدفکلیG: ارتقاء تعداد مقالات منتشر شده اعضاء هیات علمی و فراگیران

 

 هدف اختصاصی(O) : افزایش تعداد مقالات درج شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی به میزان 20% نسبت به سال 95

 

شاخص های ارزیابی:

  1. تعداد مقالات منتشر شده
  2. تعداد طرحهای پژوهشی انجام شده

 

برنامه عملیاتی مربوط به استراتژی 1-1                                                  مسئول ارزشیابی: معاون آموزشی بیمارستان

اهداف

مسئول اجرا

تاریخ شروع

تاریخ پایان

شاخص دستیابی

زمان اجرا

گزارش پیشرفت

شناسایی نیازهای پژوهشی بیمارستان، گروههای آموزشی و بخشها

سرپرست واحد توسعه و تحقیقات بالینی

1/1/96

29/12/96

 

تیر-مرداد

 

فعال نمودن شوراهای پژوهشی

سرپرست واحد توسعه و تحقیقات بالینی

1/1/96

29/12/96

 

ماهیانه

 

سهمیه بندی مقالات و طرحهای پزوهشی بین گروهها

مدیر گروه مربوطه

1/1/96

29/12/96

 

در سه ماهه اول 96

 

توزیع عناوین پژوهشی بین اساتید راهنما

سرپرست واحد توسعه و تحقیقات بالینی

1/1/96

29/12/96

 

ماهیانه

 

انجام و جمع آوری طرحها و مقالات توسط دانشجویان

استاد راهنما

1/1/96

29/12/96

 

ماهیانه

 

اعلام نتایج پژوهشها به شورای پژوهشی

سرپرست واحد توسعه و تحقیقات بالینی

1/1/96

29/12/96

 

ماهیانه