فهرست

کلاس های آموزشی

جدول زمانبندی کلاس های آموزش واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آیت الله روحانی سال 1395

استاد

زمان برگزاری

نوع کلاس

آقای  همت قلی نیا

پنجشنبه 21/5/95

Spss آنالیز آماری-

آقای بهزاد حیدری

پنجشنبه 28/5/95

مقاله نویسی

آقای  همت قلی نیا

پنجشنبه4/6/95

Spss آنالیز آماری-

آقای بهزاد حیدری

پنجشنبه11/6/95

مقاله نویسی

آقای  همت قلی نیا

پنجشنبه18/6/95

Spss آنالیز آماری-

آقای  همت قلی نیا

پنجشنبه25/6/95

Spss آنالیز آماری-

آقای  همت قلی نیا

پنجشنبه1/7/95

Spss آنالیز آماری-