فهرست

برنامه عملیاتی مرکز تحقیقات بیمارستان آیت اله روحانی

هدف کلی(G5):ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی، پژوهشی اعضا هیئت علمی/ پزشکان/ فراگیران/کارکنان تا پایان برنامه 5 ساله                                                                        
هدف اختصاصی(O):افزایش تعداد طرح های  پژوهشی اعضا هیئت علمی/ پزشکان/ فراگیران/کارکنان بررسی شده در کمیته های پژوهشی مرکز به میزان 60 به80 درصد  از 95/1/1 لغایت پایان 95                                                  
استراتژی(S1):کاهش زمان فرآیند داوری وتصویب طرحهای تحقیقاتی                                                                                    
(S2)بهبود مکانیزم تشویق اعضاءهیئت علمی جهت داوری طرح ها وحضور در جلسات کمیته پژوهشی                                                                                
(S3)وجود   چارت سازمانی مرکز تحقیقات                                                                                    
(S4)توانمندسازی اعضا مرکز تحقیقات                                                                                    
شاخص:درصد طرح های پژوهشی بررسی شده =تعداد کل طرح های  پژوهشی رسیده به مرکز/تعداد کل طرح های  پژوهشی  بررسی شده در مرکز×100                                                              
  براورد هزینه:                                                                                    
ردیف نام فعالیت مسئول اجرا مسئول هماهنگی زمان اجرا پایش برنامه                                                
فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر  آبان آذر دی بهمن اسفند انجام شد با تاخیر انجام نشد علت عدم انجام                                                
1  s1-1 مشخص نمودن محدوده زمانی جهت بررسی وداوری طرح ها وابلاغ به داوران گالشی دکتر منصور بابایی                                                                                
2  s1-2 الکترونیکی کردن  فرآیند داوری طرحهای تحقیقاتی توسط داوران  گالشی دکتر منصور بابایی                                                                                
3  s1-3 منظم  نمودن برگزاری کمیته های پژوهشی به صورت هر دو هفته یکبار گالشی دکتر منصور بابایی                                                                                
4  s2-1 هماهنگی با دانشگاه درخصوص نحوه تشویق داروان واعضا کمیته پژوهشی گالشی دکتر منصور بابایی                                                                                
5  s2-2 محاسبه زمان حضور در کمیته های پژوهشی و اختصاص هزینه آن به  اعضا کمیته گالشی دکتر منصور بابایی                                                                                
6  s3-1 بازنگری چارت سازمانی مرکز واضافه نمودن واحد تحقیقات بالینی ومعاونت پژوهشی به چارت گالشی دکتر منصور بابایی                                                                                
7  s3-2 تهیه چارت سازمانی مرکز تحقیقات گالشی دکتر منصور بابایی                                                                                
8  s4-1 نیازسنجی جهت برگزاری کلاس آموزشی مورد نیاز اعضا مرکز تحقیقات مرکز گالشی دکتر منصور بابایی                                                                                
9  s4-2 هماهنگی با رئیس پژوهشکده سلامت در رابطه با تامین هزینه شرکت در کلاسهای برون سازمانی گالشی دکتر منصور بابایی                                                                                
10  s4-3 شرکت در کلاس های آموزشی مربوطه گالشی دکتر منصور بابایی                                                                                
امضا مسئول بخش                                 امضا مسئول امور مالی                                                  امضا ریاست مرکز