فهرست

آخرین مرحله از دوره جامع روزه کارگاه جامع آموزشی مرور سیستماتیک و متاآنالیز

آخرین مرحله از دوره جامع آموزشی مرور سیستماتیک و متاآنالیز با حضور جمعی از اساتید شرکت کننده در تاریخ 30 و 31 خرداد در سالن توانمند سازی معاونت تحقیقات وفناوری برگزار گردید. در این دوره چند گروه موفق به ثبت پروتکل گردیدند.