بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر رضا قدیمی

دکتر رضا قدیمی

دکتری تخصصی تغذیه بالینی

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 01132190557
تلفن داخلی 273
فکس 01132190557
پست الکترونیکی rezaghadimi@yahoo.com