بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر علی بیژنی

دکتر علی بیژنی

پزشک عمومی

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 011-32197667
تلفن داخلی 215
فکس 011-32197667
پست الکترونیکی alibijani@yahoo.com